Algemene Voorwaarden Deelname Events

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving en deelname aan Gemert Mert. Alle deelnemers worden geacht deze voorwaarden te kennen en na te leven. Lees deze daarom goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de organisatie van Gemert Mert.

 1. Doelstelling Gemert Mert
  • De doelstelling van Gemert Mert is het organiseren van een markt voor deelnemers waarbij commerciële ruimte wordt geboden voor lokale ondernemers en lokale en regionale hobbyisten. Daarnaast kunnen lokale politieke, sociale en/of culturele instellingen en organisaties zich presenteren. De markt wordt ondersteund door muziek, dans of andere vormen van culturele uitingen.
 1. Algemeen
  • De tijden in dit document betreffen de tijden op de dag dat Gemert Mert plaatsvindt.
  • Gemert Mert bestaat uit een parcours dat is onderverdeeld in vier sectoren:
   A: Nieuwstraat / Kerkstraat
   B: Haageijk / Virmundtstraat
   C: Binderseind / Kapelaanstraat / Kasteellaan
   D: Stoere Dingen Plein (Ridderplein)
  • De officiële opening van Gemert Mert is om 11:00 uur.
   Om 17:00 uur is de sluiting van Gemert Mert.
  • Een standplaats is een ruimte met of zonder marktkraam.
  • De standplaatsen worden door de organisatie voorzien van de namen van de deelnemers. Elke deelnemer mag de standplaats voorzien van zijn naam.
  • De standplaatsen zijn vanaf 09:00 uur beschikbaar om in te richten. Elke deelnemer dient zelf het dakzeil te plaatsen. Om 10:30 uur dienen alle standplaatsen volledig te zijn ingericht.
  • Om 10:30 uur dienen alle auto’s en aanhangers van het parcours verwijderd te zijn.
  • Het is niet toegestaan om eerder dan 17:00 uur kramen uit te ruimen of af te breken vanwege veiligheidsredenen, alsmede om de markt aantrekkelijk te houden.
   Let op: vanaf 17:15 uur is het pas toegestaan om met auto’s en aanhangers op het parcours te komen en/of materialen te vervoeren.
  • Het gebruik van versterkt geluid is slechts toegestaan voor zover dit niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en voldoet aan de eventueel benodigde vergunningen.
  • De deelnemers dienen de aan hen toegewezen standplaats schoon achter te laten en rommel en afval zelf af te voeren.
  • De organisatie is te allen tijde gerechtigd om deelnemers te wijzen op de naleving van deze voorwaarden en geldende wet- en regelgeving. De organisatie kan tevens aanvullende mondelinge aanwijzingen geven. Aan niet-naleving van deze voorwaarden kunnen consequenties en geldboetes worden verbonden.
  • Het organisatiecomité is gerechtigd deelnemers te weigeren of te verwijderen die activiteiten ontplooien die naar zijn oordeel in strijd zijn met de doelstellingen van Gemert Mert.
 1. De inschrijving
  • Inschrijven is alleen mogelijk via www.gemertmert.nl.
  • Alleen betaalde reserveringen worden in behandeling genomen.
  • De reservering is pas akkoord na ontvangst van de betaling én bevestiging van de organisatie.
  • De organisatie houdt rekening met de belangen van de lokale ondernemers en doet haar best de kramen voor hen zo optimaal mogelijk in te delen ten opzichte van hun pand. Bij toewijzing van de plaatsen houdt de organisatie rekening met voldoende spreiding van de verkoop van drank en/of etenswaren en vergelijkbare aanbieders.
  • Uiterlijk één week voor de markt bericht de organisatie de deelnemers over de exacte locatie van de standplaats van de deelnemer.
 1. Verkoop van etenswaren
  • Bij verkoop van drank en/of etenswaren is de deelnemer verplicht om zich volledig te houden aan de voorschriften van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, inclusief H.H.A.C.P. Verkoop van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan zonder aanvullende vergunning.
  • Bij de verkoop van drank en/of etenswaren dient de deelnemer bij het uitgiftepunt te zorgen voor een afvalbak en het afval zelf af te voeren.
  • Stroomvoorziening en beveiliging zijn voor eigen verantwoording.
 1. Speciale wensen
  • Op het inschrijfformulier kan de deelnemer speciale wensen opgeven. De organisatie tracht hiermee rekening te houden, maar biedt geen garanties.
 1. Stroomvoorziening
  • Indien een deelnemer stromend water of elektriciteit nodig heeft, dient men dit zelf met één van de omwonenden te regelen. Het gebruik van een aggregaat is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie.
 1. Veiligheid
  • Deelnemers dienen zich te allen tijde aan de geldende verkeersregels te houden.
  • Tussen 10:30 en 17:15 uur is het verboden om met auto’s en/of aanhangers op het parcours te komen.
  • De rijweg van het parcours alsmede de zijwegen dienen om veiligheidsredenen vrijgehouden te worden van obstakels. Er geldt een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter, hierop mag niets geplaatst worden. Dit geldt voor alle deelnemers. De organisatie wijst er uitdrukkelijk op dat dit verbod mede inhoudt dat er ook geen tafels, stoelen of kramen op de rijweg en de zijwegen geplaatst mogen worden.
  • In de bestrating aanwezige brandkranen dienen te allen tijde vrij gehouden te worden.
 1. Gebruik standplaats
  • Een gereserveerde standplaats is alleen voor eigen gebruik. Onderverhuur of het ter beschikking stellen aan derden is niet toegestaan.
 1. Aansprakelijkheid
  • Deelname aan Gemert Mert is op eigen risico, deelnemers zijn volledig aansprakelijk voor eigen goede doen en laten.
  • Deelnemers zijn altijd persoonlijk aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt of toegebracht aan derden en eigendommen van derden.