Algemene Voorwaarden voor deelname aan evenementen

Dit zijn algemene voorwaarden van de Stichting Bedrijven Investeringszone Ondernemers Centrum Gemert (hierna ook genoemd “BIZ” of “Organisator”) ter zake door haar te organiseren evenementen of events. Als u zich als standhouder of deelnemer voor een event (zoals een markt of ander door BIZ georganiseerd evenement) inschrijft, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Ieder event kan aanvullende of op onderdelen andersluidende voorwaarden of eisen stellen.

Definities

BIZ
De Stichting Bedrijven Investeringszone Ondernemers Centrum Gemert, gebruiker van deze algemene voorwaarden. BIZ  houdt zich onder meer bezig met het organiseren van diverse events. (zowel in eigen beheer als in opdracht van ondernemers verenigingen, bedrijven en (sport)verenigingen.)

Deelnemer/huurder/standplaatshouder
De (rechts)persoon die zich als zodanig heeft aangemeld voor een event en hiervoor een schriftelijk akkoord voor een (stand)plaats heeft gekregen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de BIZ en Deelnemer(s) met betrekking tot een (of meerdere) event(s).

Financieel
De kosten (ook wel stageld en/of kraamhuur) worden vermeldt op de website (https://gemert-vorstendom.nl/). Prijzen zijn vooraf bij u bekend. Betaling van deelname geschiedt uitsluitend vooraf, bij aanmelding voor het event, of anders indien overeengekomen.
Mocht in afwijking van hiervoor bepaalde bij achterafbetaling en/of na verzending van een factuur betaling plaats dienen te vinden dan is de betalingstermijn acht (8) dagen, doch maximaal/uiterlijk vijf (5) dagen vóór het event. Indien een betaling uitblijft zal deze verhoogd worden met administratieve kosten en in voorkomend geval de wettelijke (/buitengerechtelijke) aanmanings-/incassokosten.

Annuleringen

Door Deelnemer:

Indien Deelnemer zijn/haar deelname wil annuleren geldt het volgende:
Een annulering dient minimaal 48 uur van tevoren via e-mail te worden gemeld (info@gemert-vorstendom.nl. Bij latere annulering en/of annuleringsbericht zonder bevestiging van de annulering door BIZ geldt de annulering als niet ontvangen noch verwerkt door BIZ en is er geen sprake van (geldige) annulering door de Deelnemer.
Het uitgangspunt ter zake verschuldigde kosten bij annulering is als volgt: Indien BIZ bij (geldige) annulering door de Deelnemer ook de kraam kan annuleren bij de verhuurder (van de kramen), dan is de annulering kosteloos. Indien BIZ de kraam niet meer kan annuleren, dan worden die kosten met het restitutiebedrag verrekend. In beide gevallen worden ook additioneel EUR 25,– administratiekosten in mindering gebracht. De kosten van kraamhuur zijn per evenement verschillend. Bij annulering kan gevraagd worden wat de mogelijkheden zijn / teruggave is. Om misverstanden te voorkomen moet de Deelnemer ervan uitgaan dat annulering niet kosteloos is, doch mag er wel verwacht worden dat BIZ slechts redelijke kosten in rekening zal brengen en de rest zal restitueren.

Door BIZ:

Om haar moverende redenen kan Organisator te allen tijde een event afgelasten dan wel annuleren. Afhankelijk van de oorzaak is restitutie geheel, gedeeltelijk of niet mogelijk, hetgeen door Organisator is te bepalen.

Per event kunnen nadere, aanvullende dan wel andersluidende vereisten aan een annulering worden gesteld, hetgeen op voorhand bij opgave aan u wordt medegedeeld.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

BIZ kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook. Deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van zijn/haar eigendommen en aansprakelijkheid jegens derden. Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de Deelnemer.

BIZ is overigens, onverminderd het hiervoor bepaalde, adequaat verzekerd als organisator van events.

Omschrijving aanbod koopwaar, dienst, activiteit en/of handel

Bij aanmelding en inschrijving dient Deelnemer duidelijk te vermelden wat zijn/haar branche en koopwaar dan wel de aan te bieden dienst of activiteit is. Indien (bijv. bij controle door BIZ) blijkt dat dit afwijkt van de gemelde branche en koopwaar, kan dit leiden tot gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats, door Organisator in voorkomend geval te bepalen. (enige) Restitutie van de door Deelnemer gemaakte (standplaats)kosten is in dat geval niet mogelijk.

Overige bepalingen

 • Onder(ver)huur van een kraam of standplaats is niet toegestaan.
 • Deelnemer geeft te allen tijde gehoor aan de aanwijzingen van Organisator en medewerkers, brandweer en politie en EHBO alsmede Ambulancedienst en andere hulp diensten (zoals o.m. de door BIZ ingeschakelde beveiliging/veiligheidsdienst).
 • Als Deelnemer zich niet schikt naar de aanwijzingen wordt de toezegging tot het event ontzegd en is hij/zij in overtreding als uitvoering van Deelnemers activiteiten wordt voortgezet op het evenement. Restitutie van kosten van Deelnemer is in dit geval niet mogelijk.
 • Het onderling tussen Deelnemers ruilen van standplaatsen is niet mogelijk dan na schriftelijke toestemming van Organisator. Organisator is nimmer verplicht hieraan mee te werken of uitvoering te geven.
 • Tenzij anders bepaald door BIZ bij een event heeft Deelnemer maximaal 2 uur voor en na het event de tijd om op -en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijden aangehouden.
 • Deelnemer dient, wederom tenzij anders bepaald door BIZ, minimaal een uur voor aanvang de markt aanwezig te zijn om de kraam of standplaats in te nemen.
 • Elke deelnemer krijgt een plaats toegewezen door BIZ. Overleg daaromtrent is mogelijk, BIZ is echter te allen tijde beslissend.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.
 • Het aanbieden van etens-/drinkwaren dient overeenkomstig met de door de overheid gestelde eisen te geschieden. Tevens dient Deelnemer aan de ter plaatse en voor het event gestelde eisen van brandveiligheid.
 • BIZ heeft te allen tijde het recht, Deelnemers die zich niet aan de voorschriften houden, te (doen) verwijderen en op toekomstige evenementen te weigeren. In dit geval bestaat geen restitutie van betaalde gelden.
 • Als Deelnemer muziek of beeld toont (of verkoopt dan wel aanbiedt) op het event, zorgt deze zelf voor de juiste contracten bij de Buma Stemra. BIZ  is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. Buma Stemra, Sena of andere instanties waardoor de auteurswet wordt overtreden. Deelnemer vrijwaart BIZ voor eventuele door dergelijke, voornoemde, instanties opgelegde boetes ten aanzien van Deelnemers –of diens ondergeschiktens- gedrag. Het volume van het geluid dient zo te zijn dat dit geen hinder en last brengt bij bezoekers en overige standhouders.
 • Indien Deelnemer een stroomvoorziening nodig heeft dient dit vooraf bekend te zijn bij de BIZ. Deelnemers moeten zelf voor hun stroomvoorziening zorgen alsmede voor geschikte stroomkabels e.d. Deelnemers kunnen dit zelf regelen bij omliggende winkels tegen een onderling overeen te komen vergoeding (EUR 10,– per (keer/dagdeel/) event is in praktijk gebruikelijk doch door de winkelier/derde te bepalen).
 • Deelnemer kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding ten laste van BIZ, wegens beschadigingen en/of anderszins van de door hem aangevoerde producten ten gevolge van welke omstandigheden dan ook en vrijwaart BIZ daaromtrent.
 • Schade, toegebracht door wind, regen, opwaaiende marktkramen, enz. komen voor risico van de Deelnemer van deze jaarmarkt/braderie/rommelmarkt/evenement. Beschadiging aan  winkelpanden, ruitbreuk enz., veroorzaakt door de door de Deelnemer gehuurde kraam zijn voor rekening van Deelnemer. Bij ingebruikname van de kraam dient Deelnemer ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft. Het bovenzeil dient Deelnemer zelf vast te zetten indien dit niet door de kramenbouwer is gedaan. Deelnemer dient de kraam bij ingebruikname te controleren en eventuele gebreken direct aan BIZ te melden.
 • Deelnemer zal aan andere deelnemers en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken  en er voor zorgen dat zijn/haar ondergeschikten dit evenmin doen.
 • Eventuele attracties dienen de jaarlijkse keuring te hebben ondergaan. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de Deelnemer zelf. Op verzoek dient deze een bewijs van voornoemde keuring en/of verzekering te tonen aan BIZ. Als de organisatie overgaat tot het afgelasten van een event door b.v. zeer slechte weersvoorspellingen en/of andere bijzondere situatie(s), wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht op de website van BIZ of mondeling tijdens het event zelf. Dit laatste geval wordt beoordeeld als overmacht en daarbij is verhaal/restitutie van de door de deelnemer gemaakte kosten niet mogelijk.
 • BIZ is niet aansprakelijk voor  brand, breuk, diefstal of schade, cq. omzetverlies in welke vorm dan ook. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak/het oordeel van BIZ bepalend en bindend.
 • Op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen tussen BIZ en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing en de rechter in het arrondissement Oost-Brabant bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.